Podsumowanie pierwszego dnia obrad Sejmu

07
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Dyskusja nad rządową propozycją zaostrzenia kar za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym i zwiększenia ochrony ofiar gwałtów oraz nowelizacja ustawy zapewniającej realizację II etapu programu „Za Życiem” to najważniejsze punkty pierwszego dnia 58. posiedzenia Sejmu.

Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który zapewni realizację drugiego etapu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Jego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności wychowujących niepełnosprawne dzieci. Sejm skierował projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Posłowie zajęli się także w I czytaniu nowelizacją Kodeksu karnego, którego celem jest zaostrzenie kar za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym i zwiększenie ochrony ofiar gwałtów. Projekt zostanie teraz rozpatrzony w Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

W II czytaniu Sejm kontynuował prace nad rządowymi propozycjami zmian w ustawie o pomocy społecznej. Zakładają one doprecyzowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej, dotyczących placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym oraz wprowadzenie nowego typu placówki: schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Nowa forma placówki umożliwi świadczenie takich usług osobom wymagającym częściowej (nie całodobowej) pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej. Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi będą zapewniały im tymczasowe schronienie wraz z opieką i usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej – w miarę możliwości pomagając w wyjściu z bezdomności i uzyskaniu samodzielności życiowej. Projekt przewiduje również usprawnienie procesu udzielania pomocy osobie bezdomnej w miejscu jej pobytu. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o schronienie – w sprawach niecierpiących zwłoki, np. w trakcie mrozów zagrażających życiu osób bezdomnych – nie będzie już konieczne wcześniejsze podpisanie przez osobę bezdomną kontraktu socjalnego. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez Sejm w bloku głosowań.

Ponadto posłowie wysłuchali informacji rządu o działaniach podejmowanych w 2015 i 2016 r. na rzecz realizacji postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych.