Podsumowanie pierwszego dnia posiedzenia Sejmu

26
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W środę posłowie pracowali nad 12 rządowymi projektami ustaw. Wśród nich dwa były rozpatrywane po raz pierwszy: projekt ustawy o rynku mocy i nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Posłowie kontynuowali pracę nad projektami o ewidencji ludności, ordynacji podatkowej, podatku akcyzowym i ustawie o organizacji niektórych rynków rolnych, o podstawowej opiece zdrowotnej, a także o finansowaniu zadań oświatowych  i wprowadzeniu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W I czytaniu Sejm rozpatrywał rządowy projekt ustawy o rynku mocy, który ma na celu wprowadzanie w Polsce dwutowarowego rynku energii elektrycznej. Towarami będą i energia, i gotowość do jej dostarczania. Moce wymagane do pokrycia szczytowego zapotrzebowania odbiorców, powiększonego o wymaganą nadwyżkę mocy w systemie elektroenergetycznym, mają być kontraktowane w aukcjach, w których dostawcy mocy oferowaliby operatorowi systemu przesyłowego tzw. obowiązek mocowy na okres dostaw.

Także w I czytaniu Sejm pracował nad rządową propozycją zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ma ona uregulować zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Natomiast w II czytaniu posłowie zajęli się rządowym projektem nowelizacji ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który ma uporządkować system finansowania oświaty. W jednej ustawie zawarte będą wszystkie przepisy związane z finansowaniem zadań oświatowych. Zgodnie z intencją rządu nowy system ma być przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez organy prowadzące szkoły, w tym samorządy, a także dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych.

Posłowie wysłuchali także sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o projekcie zmian w Ordynacji podatkowej. Nowelizacja ma wzmocnić ochronę podatników przed ponoszeniem konsekwencji wynikających z działalności nieuczciwych kontrahentów.

Podczas II czytania posłowie debatowali również nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o ewidencji ludności. Projekt proponuje uchylenie przepisów związanych ze zniesieniem obowiązku meldunkowego.

Także w II czytaniu Sejm zajął się rządowym projektem nowelizacji ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Jej celem jest poprawa organizacji i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Chodzi w szczególności o koordynację opieki i pracy zespołowej lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.