Podsumowanie pierwszego dnia posiedzenia Sejmu

28
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Sejm podczas pierwszego dnia 59. posiedzenia zajął się nowelizacją kodeksu cywilnego. Izba kontynuowała także prace nad wyeliminowaniem nieprawidłowości w działaniu komorników sądowych i racjonalizacją kosztów komorniczych. Sejm powrócił również do dyskusji nad nowelizacją Prawa łowieckiego.

W I czytaniu posłowie zajęli się rządowym projektem nowelizacji ustawy – Kodeks cywilny. Przewiduje on wprowadzenie krótszego, ogólnego terminu przedawnienia roszczeń (6 zamiast 10 lat), przy pozostawieniu regulacji, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. związanych z czynszem lub dzierżawą) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin przedawnienia wynosi trzy lata. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu. Do głosowania nad wnioskiem Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Natomiast w II czytaniu Sejm pracował nad rządowym projektem ustawy o komornikach sądowych, którego podstawowym celem jest przywrócenie zaufania do zawodu komornika sądowego oraz zwiększenie nadzoru nad komornikami. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Waldemar Buda. Projekt trafił ponownie do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w związku ze zgłoszonymi poprawkami.

Również w II czytaniu posłowie rozpatrywali projekt ustawy o kosztach komorniczych. Dotyczy on zastąpienia obowiązującej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie opłat i kosztów działalności komorników sądowych. W projekcie proponuje się wprowadzenie zasady, według której wysokość opłat (minimalnych, maksymalnych i stałych) jest określona kwotowo, a nie – jak dotychczas – w formie ułamka wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Waldemar Buda. Projekt trafił ponownie do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w związku ze zgłoszonymi poprawkami.

Sejm kontynuował też prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie, który ma na celu wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich, a także zwiększenie stopnia wykonania planów łowieckich. Projektowane przepisy wprowadzają też możliwość ustanawiania zakazu polowań na nieruchomości oraz obowiązki informacyjne dotyczące organizacji polowań zbiorowych. Zgodnie z projektem sejmik województwa, w drodze uchwały, będzie dokonywał w obrębie województwa podziału na obwody łowieckie oraz zmieniał ich granice. Sprawozdanie Komisji przedstawiła poseł Anna Paluch. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ponadto Sejm wysłuchał i przyjął Informację o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2015 r. wraz ze stanowiskiem Komisji. Informację przedstawiła wiceminister środowiska Małgorzata Golińska. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska przedstawił poseł Dariusz Bąk.