Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu przy Radzie ds. Innowacyjności

06
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas posiedzenia Międzyresortowego Zespołu przy Radzie ds. Innowacyjności zaprezentowano opracowaną w Ministerstwie Cyfryzacji koncepcję „Przemysłu+” opartą na zasadzie swobodnego przepływu danych. Zastosowanie tej koncepcji ma pomóc w uzyskaniu wzrostu produktywności gospodarki unijnej i umożliwić osiągnięcie przewagi konkurencyjnej UE w wymiarze globalnym.

„Ministerstwo Cyfryzacji podejmuje znaczące wysiłki na rzecz rozwoju gospodarki opartej o dane. W zeszłym roku Ministerstwo zleciło badanie, żeby sprawdzić jakie znaczenie dla rozwoju Polski oraz innych państw europejskich mają dane i ich przetwarzanie. Wykazało ono, że inwestowanie w dane i tworzenie na ich podstawie nowych modeli biznesowych może przynieść wiele korzyści, szczególnie w państwach regionu Grupy Wyszehradzkiej” – poinformował resort.

„Polska upatruje swoją wyjątkową szansę w budowie jednolitego rynku cyfrowego, dlatego jest liderem ambitnych inicjatyw, w tym regulacji dotyczącej swobodnego przepływu danych w UE. Dane stają się najważniejszym surowcem przyszłości, który wymaga szybkiego wprowadzenia nowej, zliberalizowanej polityki. Rozwój zaawansowanych technologii, rozwiązań chmurowych, łączności 5G, Internetu rzeczy, transportu autonomicznego i sztucznej inteligencji współtworzy nową data-economy. Dzięki aktywności Pełnomocnika RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego Polska staje się ważnym uczestnikiem szerokorozumianych przedsięwzięć cyfrowych na forum UE. Musimy w pełni wykorzystać szanse, jakie niesie ze sobą transformacja cyfrowa” – podkreśliło MC.