Prawne unormowanie opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą

25
Marzec
2016

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Zakłada to nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która weszła w życie 25 marca br.  Celem niniejszej ustawy jest wprowadzenie normatywnych podstaw podejmowania przez Senat aktywności w zakresie opieki nad Polonią i Polakami zamieszkałymi poza granicami kraju.

Nowelizacja wprowadza nowy przepis, zgodnie z którym Senat ma sprawować opiekę nad Polonią i Polakami za granicą poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego. Zgodnie z nowymi regulacjami tryb postępowania przy zlecaniu zadań publicznych z zakresu opieki nad Polonią i Polakami za granicą określi Prezydium Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto poszerzeniu ulegnie przedmiotowy zakres działalności pożytku publicznego o działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa. Ustawa reguluje też m.in. zlecanie przez Senat RP zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą na podstawie dotychczas stosowanych przez Senat procedur.

Sejm VIII kadencji uchwalił nowelizacje 16 marca 2016 r., a prezydent podpisał ją 23 marca br.