PSL chce wzmocnienia pozycji sołectw

12
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Ludowcy ponownie złożyli w Sejmie projekt ustawy, który przewiduje wynagrodzenia dla sołtysa w wysokości 1000 zł oraz wzmocnienie pozycji i roli rad sołeckich.

– Chcemy podziękować tym, którzy odpowiadają za los swoich małych wspólnot – mówił Piotr Zgorzelski. PSL już drugi raz składa w Sejmie projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich, który przewiduje wzmocnienie ich roli i pozycji. Ludowcy chcą, żeby czynności wykonywane przez sołtysów zyskały charakter zadań publicznych. Z tego tytułu przysługiwałoby im wynagrodzenie. PSL proponuje 1000 zł. – Mamy na myśli połowę najniższego wynagrodzenia, co jednocześnie skutkuje przystąpieniem sołtysów do systemu emerytalno-rentowego – tłumaczył Zgorzelski.

Ludowcy zwracają uwagę, że sołectwo jako jednostka pomocnicza rady gminy nie ma osobowości prawnej. W uzasadnieniu do projektu napisano też, że konieczne jest „dookreślenie” roli sołtysa oraz uwzględnienie faktu, iż wykonywane przez niego zadania mają charakter zadań publicznych.

PSL proponuje, aby rada gminy ustanawiała zasady na jakich sołtysom oraz członkom rady sołeckiej będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej. Ludowcy przekonują, że na wzmocnieniu roli sołectw zyskają lokalne wspólnoty, które będą miały szersze uprawnienia np. w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków na wykonywanie planowanych zadań.