Raport NIK dotyczący wsparcia turystyki z funduszy unijnych

04
kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Izba szczegółowo zbadała 19 projektów – 13 w ramach trzech regionalnych programów operacyjnych (RPO) oraz 6 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka (POWT – PL SK) o łącznej wartości około 134,5 mln zł przy dofinansowaniu około 73,3 mln zł w Małopolsce, na Podkarpaciu i Śląsku. Poziom realizacji zarówno programów jak i projektów oraz działania wpływające na osiągnięcie i utrzymanie założonych efektów, w większości przypadków nie budziły zastrzeżeń kontrolerów.

 

„Wsparcie z funduszy europejskich pozwoliło poprawić ofertę turystyczną Małopolski, Podkarpacia i Śląska. W ramach unijnych programów na lata 2007-2013 zrealizowano tam łącznie niemal tysiąc projektów. Wyremontowano obiekty zabytkowe i muzealne. Powstały nowe szlaki i trasy turystyczne. Inwestycje hotelarskie poprawiły dostępność bazy noclegowej, a nowe hale, baseny i boiska ofertę sportowo-rekreacyjną. Na projekty wydano ponad trzy i pół miliarda złotych. Połowa tej kwoty pochodziła z dofinansowania środkami unijnymi. I choć niektóre projekty służyły bardziej społecznościom lokalnym niż turystom, jednak także takie wsparcie, niekoniecznie przysparzające korzyści turystyce, mieściło się w założeniach dofinansowanych programów” – napisano w raporcie.

„Objęte unijnym wsparciem projekty dotyczące turystyki przyczyniły się do jej rozwoju oraz wzmocnienia atrakcyjności turystycznej województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego, m.in. poprzez powstanie nowych obiektów i produktów turystycznych. Przyczyniły się także do zaspokojenia potrzeb w zakresie infrastruktury wypoczynkowo-turystycznej. Łącznie zrealizowano 975 różnorodnych projektów, których wartość wyniosła około 3,6 mld zł, w tym dofinansowanie około 1,8 mld zł” – informuje NIK.

„Nie ustrzeżono się jednak błędów i problemów, które ograniczały pozytywne oddziaływanie unijnego wsparcia. NIK ocenia, że nie wszystkie przyjęte zasady oceny wniosków sprzyjały wyborowi projektów w istotny sposób wpływających na turystykę. Niektóre projekty nie wywarły istotnego wpływu na rozwój turystyki, lecz przyczyniły się do poprawy gminnej infrastruktury i służą głównie mieszkańcom. Z kolei część inwestycji turystycznych wykorzystywana jest w niewielkim zakresie, gdyż np. jest niewłaściwie umiejscowiona, w niezadawalającym stanie lub nieodpowiednio oznakowana” – czytamy w raporcie.

„W 15 z 19 powyższych projektów osiągnięto założone wskaźniki rezultatu, w szczególności dotyczące liczby miejsc pracy oraz turystów korzystających z ich efektów. W projektach tych zrealizowano wskaźniki produktu. Uzyskane rezultaty były trwałe, w większości przypadków użyteczne i wykorzystywane przez odbiorców, w tym przez turystów” – stwierdziła Izba.