Rząd przyjął projekt ustawy dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych

29
sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania, z którego może skorzystać ok. 11,5 mln osób. PPK pozwolą na gromadzenie długoterminowych oszczędności, wypłacanych po zakończeniu aktywności zawodowej. Środki zgromadzone w PPK będą własnością prywatną uczestników, a pierwsze grupy pracowników mogą zacząć oszczędzać w połowie 2019 r.

 – Pracownicze Plany Kapitałowe są pierwszym programem oszczędnościowym skierowanym do 11,5 miliona obywateli, który ma szanse stać się prawdziwie powszechnym, dzięki wpłatom zarówno po stronie pracodawcy, pracownika jak i budżetu państwa – mówiła minister finansów. – Środki zgromadzone w PPK podniosą bezpieczeństwo finansowe Polaków, a po zakończeniu okresu aktywności zawodowej, będą uzupełnieniem świadczeń z systemu powszechnego. Środki te zasilą również polski rynek kapitałowy, a wzrost udziału oszczędności długoterminowych obniży koszty finansowania inwestycji w Polsce i będzie sprzyjać polskiej gospodarce – stwierdziła Teresa Czerwińska.

„Wprowadzenie powszechnego, długoterminowego oszczędzania jest konieczne, bo jak wynika z Zielonej Księgi Przeglądu Emerytalnego 2016 r. – 3/4 Polaków nie odkłada pieniędzy na starość, podając jako powód brak wystarczających środków na ten cel lub ich brak. Opracowując system dodatkowego oszczędzania wzięto pod uwagę, że w przyszłości wysokość świadczeń emerytalnych dla wielu Polaków może być niewystarczająca, dlatego konieczne jest dywersyfikowanie dochodów, aby zapewnić obywatelom godne życie na emeryturze. Uwzględniono również procesy demograficzne i ich oddziaływanie na stabilność finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (z jednej strony maleje liczba urodzeń, z drugiej – wydłuża się średnie trwanie życia, co wpływa na sytuację FUS)” – tłumaczy resort finansów.

 – Projekt był szeroko konsultowany, a większość zgłaszanych postulatów została przyjęta. Reprezentatywne organizacje pracodawców oraz związków zawodowych wyraziły pozytywne stanowisko wobec projektu – powiedziała minister.