49. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10, 11, 12 i 13 października 2017 r.

14.00 10.10.2017
0 Comments

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja

Porządek dzienny

 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 10, 11, 12 i 13 października 2017 r.

(po zmianach)

w dniu 10 października 2017 r.

 1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) – debata średnia
  – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 2. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (druk nr 1881) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Energii.

w dniu 11 października 2017 r.

 1. Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold (druk nr 1882).
 2. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017” (druki nr 1849 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 3. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (druk nr 1865) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 4. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1864) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 5.   Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1833 i 1845) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
 6. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1868) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Surówka-Pasek.
 7. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego (druki nr 1826 i 1856) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Małgorzata Kidawa-Błońska.
 8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 1848) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia poseł Maria Małgorzata Janyska.
 9. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1877) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 10. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 1878) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 11. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 1879) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 12. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 1880) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 13. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Marcina Kierwińskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Dominika Tarczyńskiego (druk nr 1859)
  – sprawozdawca poseł Edward Siarka.

w dniu 12 października 2017 r.

 1. Pytania w sprawach bieżących.
 2. Informacja bieżąca.
 3. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druki nr 1676 i 1858) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Andrzej Matusiewicz.
 4. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1779 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 5.   Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1780 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 6. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 1723) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr ) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół*
  – wystąpienia przedstawiciela Rządu oraz poseł
 7.   Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1875 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie realizacji budowy obwodnicy Węgierskiej Górki

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie zwolnień oraz utraty części etatów nauczycieli, wynikających z wprowadzenia reformy systemu edukacji

 1. Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie przedstawionego przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druki nr 1725 i 1823).

w dniu 13 października 2017 r.

 1. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1863) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Mucha.
 2. Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 820) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 1002) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 25 i 26
  – wystąpienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz poseł Anny Krupki.
 3. Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2016 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 1796) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 1862) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 25 i 26
  – wystąpienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz poseł Anny Krupki.

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

Legenda:

  – ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej