60. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 20, 21 i 22 marca 2018 r.

10.00 20.03.2018
0 Comments

VIII kadencja

Porządek dzienny

 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 20, 21 i 22 marca 2018 r.

(po zmianach)

w dniu 20 marca 2018 r.

 1. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym (druki nr 2263 i 2278) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Alicja Kaczorowska.
 2. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2156 i 2308) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Bogdan Rzońca.
 3. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej i ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 2290) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia Minister Sprawiedliwości.
 4. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 1607 i 1928) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska.
 5. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druki nr 1996 i 2242) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Andrzej Matusiewicz.
 6.   Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druki nr 2286 i 2314) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Bogdan Rzońca.
 7. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druk nr 2293) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 8. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk nr 2307) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 9. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 2160 i 2340) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Waldemar Buda.

w dniu 21 marca 2018 r.

 1. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku – debata średnia
 2. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji (druki nr 2328 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł
 3.   Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2225 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł
 4. Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2229 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł
 5. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2155 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł
 6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2334) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 7. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2337 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł

w dniu 22 marca 2018 r.

 1. Pytania w sprawach bieżących.
 2. Informacja bieżąca.
 3. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2215 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł
 4. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 2294) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Andrzej Rozenek.
 5. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku powoda Dawida Jackiewicza z dnia 12 września 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz (druk nr 2047)
  – sprawozdawca poseł Włodzimierz Bernacki.
 6. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Macieja Wąsika z dnia 12 września 2017 r. uzupełnionego w dniu 20 października 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru (druk nr 2173)
  – sprawozdawca poseł Piotr Uruski.
 7. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego (druk nr 2306)
  – sprawozdawca poseł Włodzimierz Bernacki.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1852 i 1903).

 1. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2034) – kontynuacja

 1. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2122) – kontynuacja

 1. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2182) – kontynuacja
 2. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2330 i )*
  – sprawozdawca poseł
 3.   Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2331 i )*
  – sprawozdawca poseł
 4. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druki nr 2332 i 2342)*
  – sprawozdawca poseł Andrzej Matusiewicz.
 5. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o komornikach sądowych (druki nr 2336 i )*
  – sprawozdawca poseł
 6. Wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu (druki nr 2326 i 2339).
 7. Zmiana w składzie sekretarzy Sejmu (druk nr 2338)*.
 8. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr )*.

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

Legenda:

  – ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej