64. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 14 i 15 czerwca 2018 r.

10.00 14.06.2018
0 Comments

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja

 

Porządek dzienny

 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 14 i 15 czerwca 2018 r.

(po zmianach)

w dniu 14 czerwca 2018 r.

 1. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (druk nr 2628)
  – uzasadnia poseł Lidia Burzyńska.

 1. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2610) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia poseł Andrzej Matusiewicz.

 1. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 2446 i 2563) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 3 i 4
  – sprawozdawca poseł Ewa Tomaszewska.
 2. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 2447 i 2564) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 3 i 4
  – sprawozdawca poseł Ewa Tomaszewska.

 1. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (druki nr 2555 i 2605) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Tadeusz Woźniak.

 1. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (druki nr 2281 i 2572) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Bernadeta Krynicka.

 1. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1868 i 2616) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Bartłomiej Wróblewski.

 1. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 2062 i 2571) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Jacek Świat.
 2. Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2502 i 2577) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Krzysztof Kubów.
 3. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druki nr 1794 i 2609) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Andrzej Szlachta.

 1. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (druki nr 2550 i 2635) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Dariusz Piontkowski.
 2. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2552 i 2608) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Piotr Polak.
 3. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2610 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła *
  – sprawozdawca poseł
 4. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (druki nr 2450 i 2619) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Teresa Wargocka.

 1. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2575 i 2618) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł Kazimierz Gwiazdowski.

 1. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2551 i 2613) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Anna Paluch.

 1. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druki nr 2506 i 2615) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Halina Szydełko.

 1. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego (druki nr 2475 i 2604) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Wojciech Szarama.

w dniu 15 czerwca 2018 r.

 1. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druki nr 2623 i )*
  – sprawozdawca poseł
 2.   Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2622 i )*
  – sprawozdawca poseł
 3.   Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (druki nr 2624 i 2630) *
  – sprawozdawca poseł Elżbieta Kruk.
 4. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druki nr 2621 i )*
  – sprawozdawca poseł Dariusz Piontkowski.
 5. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr )*.
 6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk nr 2503) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia Minister Finansów.
 7. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk nr 2581) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia Minister Finansów.
 8.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych (druk nr 2556) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia Minister Zdrowia.
 9. Pytania w sprawach bieżących.
 10. Informacja bieżąca.

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

Legenda:

  – ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej