Spotkanie Wicemarszałek Małgorzaty Kidawa-Błońskiej z deputowanym Niemieckiego Bundestagu Christianem Haase

03
listopad
2016

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska przyjęła 31 października br. delegację Niemieckiego Bundestagu, która przebywała w Warszawie w ramach prowadzenia naboru polskich uczestników programu Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego Niemieckiego Bundestagu (IPS). Na czele delegacji niemieckiej stał deputowany Christian Haase (CDU), któremu towarzyszyła Prof. Dr.-Ing. Christine Ahrend,  Pierwszy Wiceprzewodniczący Technische Universität Berlin (TU Berlin oraz  przedstawiciel Administracji Bundestagu, Prosper Schücking.

Głównym tematem spotkania była rola programów stypendialnych funkcjonujących od lat w obu parlamentach, jako znaczącego wkładu w kształtowanie świadomości politycznej i obywatelskiej absolwentów szkół wyższych zainteresowanych poznawaniem demokracji parlamentarnej w Polsce i Niemczech. Rozmówcy zgodnie wskazali, że stypendia parlamentarne stworzą absolwentom okazję do poznania systemu parlamentarnego Polski oraz Niemiec w teorii i praktyce, przyczyniając się tym samym do wzbudzenia zainteresowania procesami demokratycznymi oraz życiem społecznym.

Wicemarszałek Sejmu zwróciła uwagę, że programy tego rodzaju  to nie tylko wyjątkowa okazja do poznania procedur parlamentarnych i mechanizmów podejmowania decyzji politycznych, ale również możliwość przybliżenia stypendystom kultury, tradycji i historii krajów gospodarzy. Uczestnicy zdobywają też nowe doświadczenia i nawiązują kontakty, dzięki którym w przyszłości mogą aktywnie uczestniczyć w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego w swych krajach ojczystych.

Rozmówcy zwrócili uwagę na potrzebę intensyfikacji kontaktów na poziomie wymiany młodzieży i relacji pomiędzy regionami, samorządami, podkreślając ich znaczący wymiar obok kontaktów na poziomie rządów i parlamentów.

Spotkanie było ponadto okazją do rozmowy na bieżące tematy dotyczące współpracy polsko-niemieckiej w wymiarze bilateralnym. Wicemarszałek podkreśliła dużą dynamikę relacji dwustronnych na wszystkich poziomach, począwszy od spotkań najwyższych przedstawicieli państw, poprzez aktywną współpracę transgraniczną i wymianę młodzieży. Wyraziła nadzieję na dalsze zintensyfikowanie dobrej współpracy i pogłębienie wzajemnych kontaktów, wskazując przy tym na wymiar parlamentarny współpracy i tradycyjne kontakty pomiędzy prezydiami, komisjami i grupami przyjaźni obu parlamentów.

Deputowany Christian Haase jednoznacznie określił priorytetowy – z punktu widzenia Niemiec – charakter relacji z Polską. Dodatkowo wskazał, iż w obecnej sytuacji nasze kraje czekają wielkie wyzwania stojące przed Unią Europejską,  takie jak np. kryzys związany z napływem uchodźców. Wyraził przy  tym nadzieję, że w ich obliczu Europa pozostanie solidarna. Wicemarszałek Kidawa-Błońska zwróciła w tym kontekście uwagę na gotowość Polski do poszukiwania w drodze dialogu na forum europejskim rozwiązań umożliwiających przezwyciężenie obecnych trudności, szczególnie w zakresie określania i wdrażania jednolitej polityki UE wobec uchodźców.

Ponadto, w ramach tematyki międzynarodowej rozmowa dotyczyła relacji państw Unii Europejskiej z Rosją, kwestii sankcji wobec Rosji w kontekście konfliktu na Ukrainie oraz aktualnych działań Rosji na arenie międzynarodowej w kwestii bezpieczeństwa w Europie.