Trzeci dzień posiedzenia Sejmu

15
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W trzecim dniu posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili m.in. ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, a także przyjęli przepisy mające na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, w której doprecyzowuje sposób wykonania tzw. ustawy dekomunizacyjnej oraz zapewnia stabilność zmian dokonanych na podstawie tej ustawy. Zmiany dotyczą ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, a także ustawy z 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Posłowie przyjęli również nowelizację ustawy, która zwiększa udział obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Dzięki nowym przepisom ma wzrosnąć rola społeczności lokalnej w funkcjonowaniu oraz kontroli nad władzą samorządową. Zwiększona ma zostać transparentność procesu wyborczego i ograniczona możliwość potencjalnych nadużyć. Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz proporcjonalność wyborów do rad gmin. Wzmocniona i uregulowana na poziomie ustawowym zostanie instytucja budżetu obywatelskiego, obowiązkowe będzie transmitowanie sesji rad i sejmików, zwiększą się kompetencje kontrolne radnych, obywatele dostaną prawo wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Przejrzystość procesu wyborczego wzrośnie m.in. dzięki obowiązkowi transmitowania prac obwodowych komisji wyborczych, wzrostowi roli mężów zaufania, zmianie trybu prac komisji obwodowych. Powstaną nowe niezależne organy wyborcze: obwodowy i powiatowy komisarz wyborczy. Przejmą one niektóre kompetencje dotąd wykonywane przez polityków lokalnych, często zainteresowanych wynikiem wyborów. Ustawa zakłada także nową organizację Państwowej Komisji Wyborczej, która ma wejść w życie po zakończeniu bieżącej kadencji Sejmu.

Kolejna nowelizacja dotyczy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Celem zmiany jest podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego, a także zwiększenie bezpłatnego i powszechnego dostępu do informacji nt. rozkładu zanieczyszczeń.

Posłowie wysłuchali także informacji rządu w sprawie sytuacji w polskim rolnictwie.