Uchwały przyjęte przez Sejm

07
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Posłowie uczcili 100.rocznicę powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz 100. rocznicę wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego.

Posłowie przez aklamację przyjęli przedłożoną przez Prezydium Sejmu uchwałę w sprawie uczczenia setnej rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

Izba przyjęła również uchwałę upamiętniającą 100. rocznicę wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego, która zwraca uwagę na ważny element budowy odrodzonego państwa, jakim było tworzenie administracji publicznej, w tym instytucji samorządu terytorialnego. Proces ten został zapoczątkowany dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 27 listopada 1918 r. o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego. Akt ten miał charakter tymczasowy, obowiązywał do czasu uchwalenia przez Sejm ustawy o samorządzie gminnym, ale umożliwił wyłonienie organów w kilkuset gminach, dając silne podstawy tworzącemu się państwu.