Ustawy uchwalone przez Sejm

23
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Do Senatu zostały skierowane przepisy dot. m.in. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę oraz zmiany w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

Jedna z najważniejszych ustaw przyjętych przez Sejm to ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Tym samym 2,5 mln Polaków, którzy są właścicielami domów, mieszkań, a jednocześnie użytkownikami wieczystymi gruntów, na których te domy i mieszkania się znajdują, stanie się od 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa ich właścicielami.

Bardzo istotna dla wielu małych firm jest ustawa nowelizująca przepisy w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Jej celem jest dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ich możliwości finansowych.

Przyjęto też nowelizację ustawy – Kodeks wyborczy zmieniającą ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego. W świetle nowych przepisów, w każdym okręgu wybieranych będzie co najmniej trzech posłów do PE.

Sejm przyjął także nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne. Ustawa wprowadza zerową stawkę akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG. Rozwiązanie to ma wpisywać się w program walki ze smogiem.

Nowelizacja ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym ustanawia środek zaskarżenia w sprawach związanych z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w materiałach referendalnych w trakcie kampanii.

Sejm przyjął również ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych, która ma wyeliminować nieuczciwe praktyki, takie jak np. przepakowywanie owoców oraz warzyw z zagranicy i sprzedawanie ich jako polskie.

Według przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopalacze będą traktowane jak narkotyki. Za posiadanie nowych środków psychoaktywnych będzie grozić do 3 lat więzienia, a za handel – nawet 12 lat.

Zmiany w Prawie ochrony środowiska przewidują utworzenie spółki Polskie Domy Drewniane (PDD), która będzie wspierać budownictwo mieszkaniowe w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego. PDD będzie działać w ramach programu Mieszkanie Plus.

Sejm dokonał też nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem braków kadrowych w sądach i usprawnić działanie prokuratury. Nowelizacja zawiera także np. rozwiązania zmierzające do poprawy efektywności Krajowej Rady Sądownictwa. Ustawa przewiduje również zmiany procedury wyboru I Prezesa Sądu Najwyższego.