Komisja do Spraw Unii Europejskiej

23
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

20 marca 2018

Komisja do Spraw Unii Europejskiej /SUE/ wysłuchała informacji o dokumentach UE, w stosunku do których Prezydium Komisji wnosiło o niezgłaszanie uwag.
Informacja odnosiła się do dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
– Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja) (COM(2017) 794 wersja ostateczna).
Informacja odnosiła się do dokumentów rozpatrzonych w trybie w trybie art. 8 ust. 2 ustawy:
– Wspólne zalecenie dotyczące decyzji Rady w sprawie upoważnienia Komisji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do podjęcia i prowadzenia rokowań w sprawie zmodernizowanego układu o stowarzyszeniu z Republiką Chile (JOIN(2017) 19 wersja ostateczna);
– Zalecenie dotyczące decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie między Unią Europejską a członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (COM(2017) 763 wersja ostateczna);
– Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie upoważnienia Węgier do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (COM(2018) 58 wersja ostateczna);
– Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie upoważnienia Republiki Łotewskiej do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (COM(2018) 59 wersja ostateczna);
– Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku władz niemieckich – EGF/2017/008 DE/Goodyear (COM(2018) 61 wersja ostateczna);
– Wniosek dotyczący decyzji Rady określającej stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 26. Sesji Komisji Rewizyjnej OTIF w odniesieniu do pewnych zmian w Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) oraz w załącznikach do tej konwencji (COM(2018) 63 wersja ostateczna);
– Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014-2020 (COM(2018) 64 wersja ostateczna);
– Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie upoważnienia Danii do wprowadzenia środka szczególnego stanowiącego odstępstwo od art. 75 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (COM(2018) 68 wersja ostateczna);
– Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, które ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w odpowiednich komitetach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w odniesieniu do wniosków dotyczących poprawek do regulaminów ONZ nr 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 i 142, do ujednoliconych rezolucji R.E.3 i R.E.5 oraz do wzajemnej rezolucji M.R.1, a także w odniesieniu do wniosku dotyczącego jednego zestawu nowych ogólnych przepisów technicznych ONZ (COM(2018) 69 wersja ostateczna);
– Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014-2020 (COM(2018) 71 wersja ostateczna);
– Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, określającej warunki uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (COM(2018) 72 wersja ostateczna);
– Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, określającej warunki uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (COM(2018) 74 wersja ostateczna).
Informacja odnosiła się do dokumentów rozpatrzonych w trybie w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy:
– Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Funkcjonowanie dyrektywy (UE) 2015//1535 w latach 2014-2015 (COM(2017) 788 wersja ostateczna);
– Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (COM(2017) 789 wersja ostateczna);
– Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z wykonywania przez Komisję uprawnień w zakresie przyjmowania aktów delegowanych powierzonych jej na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (COM(2018) 57 wersja ostateczna);
– Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów z oceny śródokresowej wdrażania instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) (COM(2018) 66 wersja ostateczna);
– Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z wykonania uprawnień przekazanych Komisji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011, określającego normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (COM(2018) 73 wersja ostateczna).
Komisja nie zgłosiła uwag do dokumentów.

Komisja w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy, rozpatrzyła Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Aktualna sytuacja i możliwe dalsze działania w odniesieniu do braku wzajemności ze strony niektórych państw trzecich w dziedzinie polityki wizowej oraz ocena skuteczności mechanizmu wzajemności przewidzianego w art. 1 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 (COM(2017) 813 wersja ostateczna) i odnoszące się do niego stanowisko rządu.
Komisja przyjęła do wiadomości informację rządu.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki rozszerzenia Unii Europejskiej. Ocena perspektywy przystąpienia państw Bałkanów Zachodnich. Polskie zaangażowanie w proces rozszerzenia UE.
Polityką rozszerzenia UE objętych jest 6 państw Bałkanów Zachodnich – Czarnogóra, Serbia, Republika Macedonii, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo. W lutym 2018 r. KE opublikowała dokument „Wiarygodna perspektywa rozszerzenia dla Bałkanów”, który wskazuje kluczowe obszary reform stojących przez państwami Bałkanów Zachodnich na drodze do członkostwa, tj. praworządność, bezpieczeństwo i migracje, rozwój społeczno-gospodarczy, połączenia transportowe i energetyczne (connectivity), agendę cyfrową, pojednanie i stosunki dobrosąsiedzkie, a w ramach tych obszarów 57 szczegółowych działań na lata 2018-2020.
Polska pozytywnie ocenia ww. strategię i jest zainteresowana utrzymaniem polityki otwartych drzwi do UE popierając perspektywę członkostwa w UE państw Bałkanów Zachodnich zarówno na poziomie politycznym jak i technicznym. Polska wspiera działania prezydencji bułgarskiej na rzecz perspektywy europejskiej Bałkanów Zachodnich, w szczególności rozwoju infrastruktury transportowej, energetycznej oraz znaczenia regionu dla bezpieczeństwa Europy. Bezpieczeństwo regionalne jest na Bałkanach kruche i UE nie może pozwolić na powstanie próżni, zwłaszcza w perspektywie próby wzmacniania politycznego i ekonomicznego na tym obszarze Rosji. Polska realizuje wiele projektów przybliżających perspektywę rozszerzenia (Akademia Rozszerzenia, Konferencja Belgradzka, Konferencja Skopijska, Polsko-Bałkański Okrągły Stół Ekspertów czy realizacja małych grantów).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Bartosz Cichocki.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (dalej: ustawa) rozpatrzyła Informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (19 marca 2018 r.).
Na posiedzeniu Rady omawiano m.in. propozycje zgłoszona przez Republikę Czeską dotyczącą rozwoju akwakultury i możliwości zwiększenia pozyskiwania ryb z hodowli śródlądowej po roku 2020 oraz dyskutowano o konkluzjach dotyczących dokumentu o przyszłości wspólnej polityki rolnej.
Komisja przyjęła do wiadomości informację rządu.

Komisja w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy rozpatrzyła Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności (COM(2017) 713 wersja ostateczna) i odnoszące się do niego stanowisko rządu.
Komisja przyjęła do wiadomości informację rządu.
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Grzegorz Witkowski.