Posted by nawiejskiej with No Comments

5 lipca 2018 Komisja Zdrowia /ZDR/ rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2678 i 2714). W czasie drugiego czytania zgłoszono 7 poprawek. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Poprawki miały na celu m.in. : – […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

5 lipca 2018 Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2661 i 2676). W czasie drugiego czytania zgłoszono 27 poprawek. Komisja wnosi o przyjęcie 12 poprawek i odrzucenie 15 poprawek. Poprawki, które Komisja […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

5 lipca 2018   Komisja Infrastruktury /INF/ rozpatrzyła rządowy dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r.” (druk nr 2595). Informację przedstawił sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Konrad Romik. Rok 2017 był okresem, w którym na polskich drogach odnotowano istotną poprawę bezpieczeństwa w stosunku do roku 2016. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

5 lipca 2018 Komisja Gospodarki i Rozwoju /GOR/ rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2333 i 2687). W czasie drugiego czytania zgłoszono 8 poprawek. Komisja wnosi o przyjęcie 4 poprawek i odrzucenie 4 poprawek. Poprawki, które Komisja proponuje przyjąć, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

5 lipca 2018 Komisja Finansów Publicznych /FPB/ rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną do komisyjnego projektu uchwały Sejmu w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za ten okres (druk nr 2656). Poprawkę przedstawiła poseł Krystyna Skowrońska (PO). Wnioskodawcy zaproponowali […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

5 lipca 2018 Komisja do Spraw Unii Europejskiej /SUE/ wysłuchała informacji o dokumentach UE, w stosunku do których Prezydium Komisji wnosiło o niezgłaszanie uwag. Informacja odnosiła się do: – dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

5 lipca 2018 Komisja do Spraw Petycji /PET/ rozpatrzyła odpowiedź Ministra Środowiska na dezyderat nr 104 w sprawie procedur demontażu umożliwiających jak najpełniejsze wykorzystanie części odzyskiwanych z demontowanych pojazdów. Odpowiedź przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Sławomir Mazurek. Komisja po dyskusji uznała, że udzielona uzupełniona odpowiedź w całości wyczerpuje pytania zawarte w dezyderacie, i […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

5 lipca 2018 Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii /CNT/ rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2686). Senat zaproponował 6 poprawek. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Poprawki miały charakter redakcyjny, legislacyjny i doprecyzowujący. Sprawozdawca – poseł Krzysztof Kubów (PiS). W […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

5 lipca 2018   Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Ochrony Państwa (druk nr 2692). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS). Projekt ma na celu wprowadzenie zmian w zakresie polityki wydatkowej służby, co umożliwi podwyższenie wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w jej […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

4 lipca 2018 Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold /SKAG/ przesłuchała byłego zastępcę dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku – Artura Korzeniewskiego, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji […]

Read Full Story