Posted by nawiejskiej with No Comments

18 – 19 września 2018   Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych /MNE/ w dniach 18-19 września br. przebywała na posiedzeniu wyjazdowym w województwie lubelskim. Pierwszego dnia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Komisja rozpatrzyła informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa lubelskiego. Informację przedstawił dyrektor Departamentu […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

18 – 19 września 2018     Komisja Gospodarki i Rozwoju /GOR/ rozpatrzyła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r. Sprawozdanie przedstawił p.o. prezes Urzędu Zamówień Publicznych – Hubert Nowak. Z danych za 2017 r. wynika, że udzielono 139 133 zamówienia (w 2016 r. – 129 776). Wartość udzielonych […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

17 – 18 września 2018   Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. /SKVAT/ przesłuchała prof. Witolda Modzelewskiego, wezwanego […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

17 – 18 września 2018   Komisja Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ w dniach 17-18 września br. przebywała na posiedzeniu wyjazdowym w województwie małopolskim. Pierwszego dnia w sali konferencyjnej Hotelu Grand Sal w Wieliczce Komisja zapoznała się z informacją na temat funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy w województwie małopolskim jako istotnego elementu […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

17 – 18 września 2018     Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ powołała podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2789). Przewodniczącym podkomisji został poseł Grzegorz Woźniak (PiS). Projekt ma na celu zapewnienie przez państwo bezpiecznego i bezpłatnego narzędzia do upowszechnienia komunikacji elektronicznej obywateli z […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

14 września 2018   Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ rozpatrzyła komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 2354). Celem projektowanej ustawy jest doprowadzenie do sytuacji, w której będzie możliwe szybkie usunięcie drzewa zagrażającego ludziom lub obiektom budowlanym, w sytuacji gdy takiego drzewa nie usuwa właściciel nieruchomości, na której […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

13 września 2018 Komisja Zdrowia /ZDR/ pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r. Sprawozdanie przedstawili: prezes Narodowego Funduszu Zdrowia – Andrzej Jacyna oraz dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego NFZ – Dariusz Jarnutowski. Komisja rozpatrzyła Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2016 (druk nr 1825). Sprawozdanie przedstawił dyrektor Biura Księgowości Narodowego […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

13 września 2018 Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ rozpatrzyła odpowiedź na dezyderat nr 2 w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Odpowiedź przedstawiała dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

13 września 2018 Komisja Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

13 września 2018 Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli prawidłowości działania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Informację przedstawił dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi – Przemysław Szewczyk. Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania środków publicznych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną oraz […]

Read Full Story