Posted by nawiejskiej with No Comments

22 listopada 2017 Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ wysłuchała informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat centrum usług wspólnych jako elementu racjonalizacji działań administracji samorządowej. Informację przedstawił dyrektor Departamentu Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Grzegorz Ziomek. Pojęcie „centrum usług wspólnych” oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną, której zadaniem jest zapewnienie […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

22 listopada 2017 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ rozpatrzyła informacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat: – możliwości utworzenia i funkcjonowania Funduszu Promocji Produktów Ekologicznych; – planów i możliwości włączenia produktów ekologicznych (owoców i warzyw oraz mleka) w ramach „Programu dla szkół”; – możliwości zmian dystrybucyjnych w obowiązującym w roku szkolnym 2017/2018 „Programie […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

22 listopada 2017 Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych /MNE/ przystąpiła do rozpatrywania projektu dezyderatu w sprawie aktywizacji zawodowej Romów. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja postanowiła odłożyć uchwalenie dezyderatu do czasu wypracowania postulatów, które objęłyby praktyczne propozycje rozwiązań w tym zakresie. W ramach spraw bieżących Komisja zapoznała się z planami Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie projektu rozporządzenia […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

22 listopada 2017 Komisja Łączności z Polakami za Granicą /LPG/ pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Jarosława Łasińskiego na stanowisko Konsula Generalnego RP w Los Angeles. W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Bartosz Cichocki.

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

22 listopada 2017 Komisja Kultury i Środków Przekazu /KSP/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt uchwały w 150. rocznicę urodzin Prezydenta Ignacego Mościckiego (druk nr 1953). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Robert Kołakowski (PiS). 1 grudnia 2017 r. przypada 150. rocznica urodzin Ignacego Mościckiego –prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-1939, międzynarodowej sławy naukowca i wynalazcy […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

22 listopada 2017 Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /KFS/ rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (druk nr 2012). Senat zaproponował 5 poprawek. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Poprawki miały charakter doprecyzowujący i ujednolicający. Sprawozdawca – poseł Grzegorz Janik (PiS). Komisja rozpatrzyła informację Ministra Sportu i Turystyki na […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

22 listopada 2017 Komisja Infrastruktury /INF/ zapoznała się z informacją na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach europejskich i rekomendacji działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Informację przedstawili: dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu – Antonio Avenoso oraz dyrektor Krajowej Rady Bezpieczeństwa Transportu – Konrad Romik. W 2016 r. ponad 25 […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

22 listopada 2017 Komisja Gospodarki i Rozwoju /GOR/ rozpatrzyła informację Ministra Rozwoju i Finansów na temat aktualnego stanu polskiej gospodarki w świetle podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Paweł Chorąży. Wpływ na bieżącą sytuację gospodarczą Polski ma poprawa koniunktury gospodarczej na świecie w I półroczu 2017 r. oraz perspektywy wzrostu […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

22 listopada 2017 Komisja Finansów Publicznych /FPB/ rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1945). Regulacje projektu ustawy mają charakter komplementarny do projektu ustawy budżetowej na 2018 r. (druk na 8176). Propozycje zmian niektórych ustaw znajdują odzwierciedlenie w kwotach ujętych w projekcie budżetu państwa na przyszły […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

22 listopada 2017 Komisja Etyki Poselskiej /EPS/ na zamkniętym posiedzeniu kontynuowała rozpatrywanie sprawy dotyczącej zachowania posła Tomasza Lenza (PO) na sali plenarnej Sejmu RP podczas 46. posiedzenia Sejmu RP w dniu 18 lipca 2017 r., stanowiącej podstawę wniosku poseł Iwony Arent (PiS) i posła Grzegorza Janika (PiS) z dnia 20 lipca 2017 r. Po przeprowadzonej […]

Read Full Story