Posted by nawiejskiej with No Comments

  11 września 2018 Komisja Polityki Senioralnej /PSN/ rozpatrzyła informację Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania na temat równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek – wnioski i rekomendacje. Informację przedstawił pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania –Adam Lipiński. Dyskryminacja może przyjmować różne formy i dotyczyć różnych aspektów życia społecznego: zatrudnienia, dostępu do […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

11 września 2018 Komisja Obrony Narodowej /OBN/ pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Polityki Społecznej i Rodziny rządowy projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2671). Projekt dotyczy zmian w przepisach regulujących uprawnienia kombatantów, osób będących ofiarami represji wojennych i okresu […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

11 września 2018 Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych /MNE/ rozpatrzyła informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji i problemów mniejszości łemkowskiej w Polsce. Informację przedstawiła zastępca dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Teresa Karczmarek. W województwach dolnośląskim, małopolskim i lubuskim zamieszkuje ponad 9,6 tys. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

11 września 2018 Komisja Kultury i Środków Przekazu /KSP/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci ks. Zdzisława Peszkowskiego w 100. rocznicę urodzin (druk nr 2803). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Piotr Uruski (PiS). Komisja przyjęła poprawki polegające m.in. na dodaniu w tytule i treści projektu uchwały wyrazu „prałat” oraz poprawki […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

11 września 2018 Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /KFS/ rozpatrzyła informację Ministra Sportu i Turystyki na temat działalności Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej. Informację przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Jan Widera, prezes Zarządu Fundacji Orły Sportu – Łukasz Strzelecki oraz dyrektor zarządzający Fundacji – Marek Jędrzejewski. W 2017 roku na mocy […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

11 września 2018 Komisja Infrastruktury /INF/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1654). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Paweł Szramka (Kukiz15). Celem projektu jest wprowadzenie możliwości poruszania się motocyklem trójkołowym dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w szczególności dla osób, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

11 września 2018 Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /GMZ/ rozpatrzyła informację na temat programu rozwoju polskich portów morskich do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śrudlądowej – Grzegorz Witkowski. W Ministerstwie prowadzone są prace nad strategicznym dokumentem pn. „Program rozwoju polskich portów morskich […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

11 września 2018 Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa /ESK/ rozpatrzyła i zaopiniowała dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Przedsiębiorczości i Technologii – wniosek Klubu Parlamentarnego Kukiz’15 o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji, w której znalazło się przedsiębiorstwo Ammono posiadające technologię wytwarzania kryształów azotku galu będących […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

11 września 2018   Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii /CNT/ rozpatrzyła informację Prezesa Urzędu Patentowego RP o nowych narzędziach transferu technologii z nauki do biznesu, o powstaniu i stymulacji rynku obrotu prawami wyłącznymi, w tym o propozycji utworzenia Narodowego Banku Własności Intelektualnej. Informację przedstawiła prezes Urzędu Patentowego RP – Alicja Adamczak. Własność intelektualna dotyczy […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

10 września 2018   Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold /SKAG/ przesłuchała Tomasza Arabskiego, byłego Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec […]

Read Full Story