Posted by nawiejskiej with No Comments

5 czerwca 2018 Komisja Ustawodawcza /UST/ rozpatrzyła poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności oraz ustalenia ewentualnych zaniedbań w działaniach organów i instytucji publicznych podejmowanych celem zapobieżenia zaniżonym wpływom do budżetu państwa z podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego od 2007 r. (druk nr 2474). Projekt zmierza […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

5 czerwca 2018 Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka /SPC/ zapoznała się z Informacją o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2017 roku (druk nr 2362). Informację przedstawił wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa – Dariusz Drajewicz. W 2017 r. Krajowa Rada Sądownictwa odbyła 18 posiedzeń plenarnych, rozpoznała 48 wniosków o przeniesienie sędziego w stan spoczynku, 3 wnioski o […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

5 czerwca 2018   Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ rozpatrzyła informację na temat roli samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów. Informację przedstawili: przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej – Wojciech Hermeliński oraz szef Krajowego Biura Wyborczego – Magdalena Pietrzak. Według PKW i KBW nie istnieje ryzyko związane z koniecznością przesunięcia terminu wyborów samorządowych. Natomiast w uchwale […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

5 czerwca 2018 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ rozpatrzyła dokument analityczny opracowany przez Europejski Trybunał Obrachunkowy pt.: „Przyszłość wspólnej polityki rolnej”. Dokument przedstawił członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – Janusz Wojciechowski. Z raportu wynika, że cele Wspólnej Polityki Rolnej powinny być spójne z celami innych polityk unijnych i przedstawiać jasną wizję rozwoju rolnictwa na dalszy […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

5 czerwca 2018   Komisja Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 2497). Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Paweł Szrot. Celem projektu jest usprawnienie procesu realizacji zlecanych przez administrację rządową zadań […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

5 czerwca 2018 Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2551). Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu, główny geolog kraju, pełnomocnik rządu do spraw polityki surowcowej państwa – Mariusz Orion Jędrysek. Projekt ma na celu […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

5 czerwca 2018 Komisja Obrony Narodowej /OBN/ zapoznała się z informacją Ministerstwa Obrony Narodowej na temat wojskowej służby zdrowia. Głównym problemem wojskowej służby zdrowia jest nadal niedobór lekarzy pozostających w służbie wojskowej. Dotyczy to zresztą niemal wszystkich państw członkowskich NATO i wynika z faktu, że zarobki wojskowych lekarzy nie są wystarczająco konkurencyjne w stosunku do […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

5 czerwca 2018 Komisja Łączności z Polakami za Granicą /LPG/ rozpatrzyła wnioski i postulaty Polaków zamieszkałych w Kazachstanie zgłoszone w trakcie delegacji posłów Komisji do Kazachstanu w dniach 14-19 maja 2018 r. Przewodnicząca Komisji poseł Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS) przedstawiła wnioski i postulaty Polaków zamieszkałych w Kazachstanie. Wnioski zostały zebrane w trakcie wizyt i spotkań z […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

5 czerwca 2018 Komisja Kultury i Środków Przekazu /KSP/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w 200. rocznicę śmierci (druk nr 2558). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS). Generał Jan Henryk Dąbrowski jako twórca Legionów Polskich przyczynił się do odrodzenia sprawy polskiej na arenie […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

5 czerwca 2018 Komisja Infrastruktury /INF/ rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji stałej do spraw transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 348). Projekt ma na celu dodanie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B+E do katalogu egzaminów państwowych przeprowadzanych w miastach niespełniających warunków, o których mowa […]

Read Full Story