Posted by nawiejskiej with No Comments

26 lutego 2018 Komisja Finansów Publicznych /FPB/ skierowała do podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

26 lutego 2018   Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 2236). Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji – Karol Okoński. Projekt zakłada wprowadzenie możliwości zgłoszenia urodzenia dziecka oraz oświadczenia […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

21 lutego 2018   Komisja Finansów Publicznych /FPB/ uzupełniła skład osobowy podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

8 lutego 2018   Komisja Zdrowia /ZDR/ na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów wysłuchała „Informacji Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie nieprawidłowości przy przechowywaniu oraz podawaniu pacjentom szczepionek, wykrytych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny”. Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Marcin Czech. Minister przekazał informację […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

7 lutego 2018 Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold /SKAG/ przesłuchała funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadka nr 5), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

7 lutego 2018 Komisje: Kultury i Środków Przekazu /KSP/ oraz Spraw Zagranicznych /SZA/ rozpatrzyły wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (druki nr 2213 i 2241). W czasie drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu oraz 5 poprawek. Komisje wnoszą o odrzucenie wniosku oraz […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

7 lutego 2018 Komisje: Infrastruktury /INF/ oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ rozpatrzyły poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

7 lutego 2018 Komisja Zdrowia /ZDR/ rozpatrzyła informację na temat przyjętej metodologii oraz postępie prac nad taryfikacją świadczeń medycznych. Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Zbigniew Król. Podstawą ustalenia taryf dla świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych są udostępniane przez świadczeniodawców informacje o rzeczywistych kosztach ponoszonych w związku z udzielaniem świadczeń. W […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

7 lutego 2018 Komisja Ustawodawcza /UST/ omówiła i zaopiniowała: – skargę konstytucyjną, wszczynającą postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt SK 11/17. Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Arkadiusz Mularczyk (PiS), – skargę konstytucyjną, wszczynającą postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

7 lutego 2018 Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ wysłuchała informacji na temat tworzenia metropolii śląskiej i funkcjonowania ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Informację przedstawił przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Kazimierz Karolczak. Związek metropolitarny powstał 1 lipca 2017 r. Obejmuje 41 miast i gmin, w których […]

Read Full Story