Posted by nawiejskiej with No Comments

11 kwietnia 2018 Komisja Zdrowia /ZDR/ przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2386). Uzasadnienie projektu przedstawił zastępca głównego inspektora farmaceutycznego – Zbigniew Niewójt. Projekt dotyczy częściowej implementacji dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady; zakazu prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

11 kwietnia 2018 Komisja Ustawodawcza /UST/ omówiła: – wniosek Rzecznika praw Obywatelskich wszczynający postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt K 11/17. Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Andrzej Matusiewicz (PiS), – skargę konstytucyjną wszczynającą postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

11 kwietnia 2018 Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka /SPC/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 2388). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Marek Ast (PiS). Projekt dotyczy sposobu publikacji rozstrzygnięć Trybunału […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

11 kwietnia 2018 Komisja Spraw Zagranicznych /SZA/ zaopiniowała kandydaturę Wojciecha Gerwela na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Socjalistycznej Republice Wietnamu oraz kandydaturę Joanny Tarnawskiej na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Nigerii, a także w krajach dodatkowych akredytacji: Republice Beninu, Republice Kamerunu, Republice Sierra Leone, Republice Tongijskiej, Republice Ghany, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

11 kwietnia 2018 Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ wysłuchała informacji na temat zatwierdzania taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Informację przedstawiła zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym – Joanna Kopczyńska. Łącznie, w całej Polsce, zostało złożonych 2539 wniosków w sprawie zatwierdzenia nowych taryf opłat […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

11 kwietnia 2018 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat potrzeb i kierunków zmian ustawy o izbach rolniczych. Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski. Wprowadzenie zmian w ustawie o izbach rolniczych ma na celu wzrost zainteresowania działalnością samorządu rolniczego oraz […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

11 kwietnia 2018 Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych /RSP/ przeprowadziła dyskusję nad propozycją inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja proponuje dokonanie dwóch zmian w regulaminie Sejmu. Pierwsza zmiana miałaby dotyczyć zmiany zakresu przedmiotowego działania komisji sejmowych. Sprawy związane z gospodarką wodną, meteorologią i hydrologią, które obecnie należą do przedmiotowego zakresu […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

  11 kwietnia 2018 Komisja Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ kontynuowała rozpatrywanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215). Projekt dotyczy realizacji II etapu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętego przez rząd w grudniu 2016 r., którego podstawowym […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

11 kwietnia 2018   Komisja Polityki Senioralnej /PSN/ rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia na temat problemów związanych z leczeniem i opieką nad osobami starszymi z chorobami wzroku i słuchu. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Zbigniew Król, poinformował o zakresie finansowania świadczeń gwarantowanych stosowanych w leczeniu i diagnostyce chorób wzroku i słuchu, a także o tym, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

11 kwietnia 2018 Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ rozpatrzyła informację na temat stosowania w Polsce pestycydów i glifosatu oraz ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Informację przedstawiali: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Zbigniew Król, główny inspektor ochrony środowiska – Marek Haliniak oraz dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie […]

Read Full Story