Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

18
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

14 czerwca 2018

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /KFS/ rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie:
– części budżetowej 25 – Kultura fizyczna i sport,
– części budżetowej 40 – Turystyka,
– części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 926 – Kultura Fizyczna,
– instytucji gospodarki budżetowej – Centralny Ośrodek Sportu,
– państwowych funduszy celowych:
a) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
b) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów,
– państwowych osób prawnych:
a) Polskiej Organizacji Turystycznej,
b) Polskiej Agencji Antydopingowej.
Po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami dysponentów ww. części budżetowych, wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w rozpatrywanym zakresie.
Upoważniono posła Łukasza Schreibera (PiS) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.
W posiedzeniu uczestniczyli: minister sportu i turystyki – Witold Bańka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Jan Widera oraz wicedyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższej Izby Kontroli – Konrad Janiec.