Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

03
styczeń
2019

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

13 września 2018

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli prawidłowości działania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Informację przedstawił dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi – Przemysław Szewczyk.
Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania środków publicznych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną oraz na funkcjonowanie jednostek Funduszu. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 2014 r. do czerwca 2017 r. i objętych nią zostało sześć funduszy wojewódzkich – w: Białymstoku, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Opolu i Szczecinie oraz w ramach kontroli rozpoznawczej w Warszawie.
Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie wykorzystywały w pełni efektywnie zgromadzonych środków finansowych. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli przyczyną kumulacji wolnych środków była niska skuteczność zarządów funduszy w dotarciu do potencjalnych beneficjentów oraz niedostosowanie oferty do ich uzasadnionych oczekiwań i możliwości finansowych. NIK w swoim raporcie oceniła priorytety funduszy wojewódzkich i określane na ich podstawie programy priorytetowe jako zgodne zarówno z katalogiem przedsięwzięć zawartym w ustawie Prawo ochrony środowiska, jak i dokumentami strategicznymi oraz przyczyniające się do poprawy stanu środowiska w kraju.
Raport NIK zawiera rekomendację zainicjowania działań na rzecz zmiany wspólnej strategii działania narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich w taki sposób, aby wyznaczone w niej cele zostały skoncentrowane na zagadnieniach kluczowych dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
W posiedzeniu uczestniczyła sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Małgorzata Golińska.