Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

07
Grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 września 2018

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ przystąpiła do pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 2723).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Marek Sawicki (PSL-UED).
Projekt ma na celu uregulowanie w jednym akcie prawnym finansowych aspektów związanych z realizacją obowiązków nałożonych na posiadaczy świń z związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, a także jasne określenie, że za realizację tych obowiązków będzie przysługiwał zwrot faktycznie poniesionych kosztów na ten cel.
Komisja w głosowaniu zdecydowała o zawieszeniu prac nad ustawą.

Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2792).
Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski.
Projekt ma na celu objęcie rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obok dotychczas wskazanych produktów mięsnych, również mięsa ze świń wolnych od wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), utrzymywanych w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem ASF, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz z przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie.
Komisja przyjęła poprawki redakcyjne.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Robert Telus (PiS).

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425).
Projekt ma na celu kompleksowe uregulowanie zasad i sposobu funkcjonowania spółdzielni rolniczych m.in. poprzez stworzenie zachęt do powoływania przez rolników tego typu podmiotów.
Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu sprawozdania podkomisji.
Sprawozdawca – poseł Krzysztof Jurgiel (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Tadeusz Romańczuk.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy.
Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski.
Na podstawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze całego kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego zbiory zbóż podstawowych szacuje się na mniejsze o ok. 14% od ubiegłorocznych; zbiory rzepaku i rzepiku o ok. 16% mniejsze, a produkcję warzyw gruntowych i zbiory z łąk trwałych pierwszego pokosu ocenia się na mniejsze o ok. 8% od ubiegłorocznych. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwach: lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim, w których powierzchnia trwałych użytków zielonych objętych ryzykiem suszy wynosi od 85 do 99%. Całkowita powierzchnia upraw rolnych dotkniętych klęską suszy wynosi 3 435 760,12 ha, a łączna wartość strat to 3 689 mln zł.
W celu pomocy rolnikom dotkniętym klęską suszy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi m.in. ogłosił stawkę dotacji na 1 ha upraw rolnych, na powierzchni których straty przekraczają 70%, w wysokości 1000 zł. Pomocą objęci zostaną również prowadzący chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarach gmin dotkniętych suszą. Stawka dotacji wyniesie 300 zł/ha. Termin na składanie wniosków wyznaczony został na okres 14-28 września 2018 r.
Ponadto rolnicy mogą ubiegać się m.in. o:
– kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji rolnej, poręczenie i gwarancję spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych;
– zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości;
– spłatę przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełnego oprocentowania od kredytów przez okres nie dłuższy niż dwa lata.
W dyskusji zwracano uwagę na niedoskonałości metodologii szacowania szkód rolniczych.