Komisja Zdrowia

04
styczeń
2019

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

13 września 2018

Komisja Zdrowia /ZDR/ pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.
Sprawozdanie przedstawili: prezes Narodowego Funduszu Zdrowia – Andrzej Jacyna oraz dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego NFZ – Dariusz Jarnutowski.

Komisja rozpatrzyła Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2016 (druk nr 1825).
Sprawozdanie przedstawił dyrektor Biura Księgowości Narodowego Funduszu Zdrowia – Artur Szlaga.
Komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania z druku nr 1825.
Sprawozdawca – poseł Gabriela Masłowska (PiS).

Komisja rozpatrzyła Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2017 (druk nr 2833).
Sprawozdanie przedstawił dyrektor Biura Księgowości Narodowego Funduszu Zdrowia – Artur Szlaga.
Komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania z druku nr 2833.
Sprawozdawca – poseł Gabriela Masłowska (PiS).

Komisja rozpatrzyła Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2017 (druk nr 2832).
Sprawozdanie przedstawił dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia – Dariusz Dzielak.
Komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania z druku nr 2832.
Sprawozdawca – poseł Gabriela Masłowska (PiS).
Zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów – Mirosław Stasiak poinformował, że Ministerstwo Finansów pozytywnie zaopiniowało sprawozdania: z wykonania planu finansowego NFZ na 2017 r. oraz z druków 1825 i 2833.
W łącznej dyskusji nad wszystkimi sprawozdaniami posłowie pytali m.in. o: efektywność zwiększania nakładów i dookreślenie zasad finansowania usług medycznych, funkcjonowanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, środki przeznaczane na profilaktykę stomatologiczną dzieci i realizację umów zawartych na podstawie programu „dentobusów”, refundację i dostępność świadczeń nielimitowanych w onkologii, dostępność opieki ginekologiczno-położniczej na wsi, możliwość zwiększenia cen porad medycyny paliatywnej i środków przeznaczanych na tworzenie hospicjów domowych, realizację Programu Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego oraz przyczyny zwiększenia średniej liczby hospitalizacji przypadających na jednego pacjenta.

Komisja rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 2793).
Projekt ma na celu zagwarantowanie pracownikom działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Będzie ono ustalane przez pomnożenie współczynnika pracy, ustalonego dla tej grupy pracowników, w wysokości 0,53 i kwoty 3900 zł brutto.
Zgłoszono 3 wnioski mniejszości, mające na celu m.in.: uwzględnienie podczas ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego również kwalifikacji pracowników, zapewnienie pielęgniarce lub położnej w okresie przeszkolenia minimalnego wynagrodzenia za pracę od podmiotu szkolącego oraz zmianę w załączniku do ustawy współczynników pracy dla pielęgniarek i położnych w zależności od wykształcenia.
Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu sprawozdania podkomisji.
Sprawozdawca – poseł Anna Kwiecień (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Józefa Szczurek-Żelazko oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Maciej Miłkowski.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2793 i 2839).
Komisja wnosi o jej odrzucenie.
Poprawka dotyczyła uchylenia art. 7 stanowiącego, że do dnia 31 grudnia 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalane będzie jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 3900 brutto.
Sprawozdawca – poseł Anna Kwiecień (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyła sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Józefa Szczurek-Żelazko.