Posted by nawiejskiej with No Comments

Michał Laskowski odnosząc się do przemówienia Andrzeja Dudy wygłoszonego w Trybunale Konstytucyjnym, w którym prezydent zarzucił Pierwszemu Prezesowi i Prezesom SN łamanie prawa oraz podejmowanie działań prowadzących do anarchii, przypomniał że te działania zostały podjęte na podstawie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  – co potwierdziło postanowienie TSUE oraz treść uchwalonej przez parlament i podpisanej przez […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Rzecznik prasowy Sądu Najwyższego odniósł się do komentarzy związanych z postanowieniem SN o przedstawieniu pytań prejudycjalnych do TSUE.  „Wobec różnych komentarzy, wygłaszanych w związku z treścią postanowienia Sądu Najwyższego z 2 sierpnia 2018 r., zwłaszcza w odniesieniu do decyzji o zawieszeniu stosowania przepisów art. 111 § 1 i § 1a, art. 37 oraz art. 39 […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Sąd Najwyższy przedstawił pięć pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz zawiesił stosowanie przepisów ustawy o SN określających zasady przechodzenia sędziów Sądu w stan spoczynku. „Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w związku z pytaniem prawnym, które znalazło się na wokandzie sądu postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Sędziowie Sądu Najwyższego zebrani na Zgromadzeniu Ogólnym jednogłośnie podjęli uchwały, w których stwierdzają, że prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf pozostaje – zgodnie z ustawą zasadniczą – do dnia 30 kwietnia 2020 roku Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego oraz, że usuwanie ze składu Sądu Najwyższego znacznej liczby sędziów także stanowi naruszenie konstytucji. W pierwszej z przyjętych uchwał […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego podjęło uchwałę, w której apeluje do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej o wykazanie rzeczywistej woli przyjęcia rozwiązań nie naruszających zasady trójpodziału władz, niezależności sądów, niezawisłości i nieusuwalności sędziów. W uchwale napisano, że sędziowie podtrzymują stanowisko, wyrażone w uchwale Zgromadzenia Ogólnego sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2018 r., że […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w opinii do zgłoszonych przez posłów Klubu Parlamentarnego PiS projektów ustaw nowelizujących przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym i ustroju sądów powszechnych wskazuje, że  nie realizują one zaleceń KE w tej sprawie. Opiniowane projekty zmian w ustawach o Sądzie Najwyższym i ustroju sądów powszechnych dotyczą procedury odwoływania prezesów sądów oraz przechodzenia sędziów […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W komunikacie zamieszczonym na stronie Sądu Najwyższego rzecznik prasowy SN przedstawił argumenty przeciwko zmianom forsowanym przez PiS.   Michał Laskowski zwrócił uwagę, że: „wyeliminowano dotychczasowe uprawnienie SN do opiniowania projektów przepisów prawa związanych z sądownictwem.” Wskazał również na trzy cele projektu PiS. Pierwszy z nich to „usunięcie większości obecnie orzekających sędziów SN pod pozorem zmian […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Michał Laskowski oświadczył, że uchwała Sądu Najwyższego nie ingeruje w prezydenckie prawo łaski, a SN jest zobowiązany do wykładni przepisów prawa. Jednocześnie zaapelował do przedstawicieli władz o powściągliwość w ocenach orzeczeń. W uchwale podjętej w odpowiedzi na pytanie prawne zadane na kanwie ułaskawienia przez Andrzeja Dudę m.in. b szefa CBA Mariusza Kamińskiego skład siedmiorga sędziów […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zaskarżyła nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym do TK ponieważ według niej zapisy w niej zawarte  uniemożliwiają Trybunałowi rzetelne i sprawne działanie.   Wniosek Gersdorf  do Trybunału to kolejna skarga na nową ustawę o TK. Wcześniej nowe przepisy zaskarżyli posłowie PO, Nowoczesnej oraz PSL, a także RPO Adam Bodnar. I […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Rzecznik klubu PiS Beata Mazurek określiła SN „zespołem kolesi, którzy bronią status quo poprzedniej władzy”. W odpowiedzi na to stwierdzenie przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości wydali oświadczenie, w którym kategorycznie sprzeciwili się określaniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego w ten sposób.   Wczoraj Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego podjęło decyzję, że będzie respektowało nieopublikowane wyroki Trybunału Konstytucyjnego. […]

Read Full Story