Posted by nawiejskiej with No Comments

Izba przeprowadziła kontrole, z której wynika, że premier nie może skutecznie nadzorować działalności służb specjalnych z powodu źle skonstruowanego prawa. Rzecznik NIK Paweł Biedziak przedstawił wyniki raportu, który pokazuje m.in., że premier, który według prawa ma obowiązek nadzoru nad służbami specjalnymi, nie posiada ważnych instrumentów do tego nadzoru. Zdaniem kontrolerów NIK szef rządu nie dysponuje […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Izba skontrolowała skuteczność realizacji przez ministra zdrowia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Wnioski wynikające z raportu nie są dla resortu pozytywne. Najważniejszym zadaniem kontroli NIK była ocena realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2009–2013. Izba sprawdziła realizację wybranych programów, m.in. dotyczących profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi i szyjki macicy, radioterapii onkologicznej, tomografii […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Raport przygotowany przez Izbę krytycznie ocenia organy kontroli skarbowej oraz podatkowe, za niewystarczająco skuteczną walkę z oszustwami podatkowymi w latach 2011 – 13. Jednocześnie zauważa,  że resort finansów podejmuje wiele działań aby zmniejszyć liczbę oszustw. W dokumencie, który NIK opublikowała w środę czytamy, że dochody z podatku od towarów i usług (VAT) stanowiły w latach […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wprawdzie Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła nadzór ministrów sportu nad budową Stadionu Narodowego, jednak nie skierowała żadnych wniosków do prokuratury. NIK negatywnie oceniła działania poszczególnych ministrów sportu i turystyki, którzy odpowiadali za realizację tej inwestycji.  – Nie uznaliśmy, że żadne z tych zdarzeń wymaga oceny w wymiarze prawno-karnym. Oceniliśmy negatywnie sposób nadzoru nad tą inwestycją, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Izba ma wątpliwości czy została zachowana bezstronność przez pracowników ZUS podczas przetargu na Kompleksowy System Informatyczny(KSI). Kontrakt na KSI, o którym prezes NIK poinformował szefa CBA jest wart 600 mln zł. Aktualnie Izba prowadzi dwie kontrole w ZUS. Pierwsza dotyczy organizacji i przeprowadzenia przetargu na utrzymanie KSI. Druga przygotowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do realizacji nowych […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Kontrola ma odpowiedzieć na pytanie czy rodzima administracja jest dobrze przygotowana do wykorzystania europejskich pieniędzy. Polska dostała w obecnej perspektywie budżetowej jedną z największych kwot do rozdysponowania. NIK skontroluje przygotowanie polskiej administracji do skorzystania z unijnych pieniędzy w nowym okresie finansowania, czyli w latach 2014-2020. Polska może otrzymać 82,5 mld euro a nieprzestrzeganie europejskich regulacji […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Zarówno na szczeblu rządowym jak i samorządowym podejmowanych jest szereg działań mającym wspomóc rodziny, Izba sprawdzi jak te działania wyglądają pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym.  – W 2014 r. NIK w szcze­gól­ny spo­sób przyj­rzy się dzia­ła­niom rzą­do­wym i sa­mo­rzą­do­wym wspie­ra­ją­cym pol­skie ro­dzi­ny – powiedział rzecz­nik NIK Paweł Bie­dziak. Podczas kontroli zostanie zbadane jakimi na­rzę­dzia­mi […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W radiowej Trójce prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski komentował negatywny raport Izby dotyczący działań administracji w kwestii wydobycia gazu łupkowego. Kwiatkowski przypomniał o zastrzeżeniach NIK dotyczących korupcjogennych procedur podczas przyznawania koncesji łupkowych. Omawiany raport dotyczy lat 2007 – 2012 i zawiera informacje dotyczące urzędników ministerstwa środowiska, którzy odpowiadając za przyznawanie koncesji, jednocześnie pracowali dla firm korzystających […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Raport zostanie przedstawiony w lutym ale już teraz ujawniono część zawartych w nim informacji. Wyniki wskazują, że około 40 proc. policjantów z drogówki nie posiada specjalistycznych szkoleń, natomiast 35 proc. sprawców wypadków stanowią niedoświadczeni kierowcy. Całość raportu dotyczącego bezpieczeństwa na drogach zostanie przedstawiona w lutym. Prezes NIK jednak już teraz ujawnił część danych z tego […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że w 2014 roku skontrolowane zostaną: budowa terminala gazu skroplonego w Świnoujściu oraz  bezpieczeństwo gazowych sieci przesyłowych. – Dlaczego terminal LNG? Dlatego, że chcielibyśmy sprawdzić, czy ta inwestycja, którą już kilka lat temu kontrolowaliśmy, jest realizowana prawidłowo. W szczególności jeśli chodzi o czas, jaki był przewidziany na jej przeprowadzenie i […]

Read Full Story